isce-logo

Centrale Hidroelectrice

Probe de functionare, Consultanta, Automatizari si Geologie

Pentru ca experienta conteaza, peste 40 ani in domeniu si peste 40 de proiecte finalizate cu success.

Cu ce ne ocupam

Consultanta

2.1. – Controlul si avizarea documentaţiilor şi planurilor de execuţie

 • Controlul şi avizarea planurilor de execuţie de detaliu.
 • Verificarea şi aprobarea notelor de calcul.
 • Verificarea şi aprobarea documentaţiilor privind echipamentele E/M.
 • Verificarea şi avizarea graficelor de execuţie de detaliu.
 • Verificarea şi aprobarea documentaţiilor şi planurilor conform cu execuţia
 • Avizarea proiectelor tehnologice de execuţie a lucrărilor.

2.2. – Controlul şi verificarea execuţiei lucrărilor

 • Verificare şi urmărirea realizării lucrării cantitativ si calitativ în conformitate cu graficele de executie.
 • Participarea la audituri în faze determinante conform programului de control al calităţii.
 • Participare la recepţii.

2.3. – Elaborarea de studii şi/sau documentaţii specifice necesare pe durata execuţiei la cererea Achizitorului

 • Documentaţii şi consultanţă pentru obţinere avizare.
 • Referate geologice/ geotehnice.
 • Documentaţii privind analiza rezultatelor încercărilor de laborator şi/ sau in situ pentru betoane şi umpluturi.
 • Documentatia privind calitatea si estimarea rezervelor pentru surse de materiale (balastiere).
 • Rapoarte privind avizarea şi aprobarea programului de probe şi încercări echipamente.
 • Referate topometrice:
 • Verificare sistem de microtriangulatie in apmplasamentul lucrarilor;
 • Verificare axe constructii;
 • Verificare trasaj galerii subterane pe parcursul executiei;
 • Urmarirea comportarii constructiei in timpul executiei.
 • Date necesare întocmirii instrucţiunilor de exploatare şi întreţinere.
 • Referate pentru recepţii lucrări.
 • Alte documentatii solicitate de beneficiar pentru acest obiectiv de investitii.

Geologie

 •  Elaborarea studiilor geologo-tehnice şi hidrogeologice pentru lucrări hidroenergetice şi lucrări hidrotehnice la amenajări de râuri;
 • Elaborarea studiilor geologo-tehnice şi hidrogeologice pentru stabilirea condiţiilor de fundare privind structura terenului natural pentru obiective de construcţii civile şi industriale;
 • Expertizarea geologo-tehnică a obiectivelor energetice: baraje, depozitele de zgura – cenuşă, linii transport energie electrică şi staţii de transformare;
 • Elaborarea documentaţiilor geologo-tehnice ca parte integrantă din expertizele tehnice privind siguranţa în exploatare a amenajărilor hidroenergetice (baraj, centrală, lacul de acumulare, derivaţii, aducţiuni);
 • Studii geologo-tehnice ca parte integrantă a studiilor de impact al AH asupra mediului;
 • Documentaţii de sinteză pentru Cartea construcţiei;
 • Cercetări geologo-tehnice pentru obiective energetice (termo şi hidro) existente, în curs de realizare sau proiectate cu referire la staţii de transformare, linii electrice de transport, iazuri de decantare;
 • Studii geologo-tehnice pentru cariere de anrocament şi balastiere precum şi testarea acestora pe tronsoane experimentale de punere în operă;
 • Studii geologo-tehnice privind stabilitatea materialului pus în operă în diguri (sub peren) şi baraje prin evidenţierea fenomenelor de sufozie sau eroziune internă;
 • Studii geologo-tehnice pentru reabilitarea obiectivelor energetice precum: termocentrale, staţii de transformare de system, linii electrice aeriene de transport, precum reabilitarea şi modernizarea drumurilor;
 • Urmărirea investigaţiilor geotehnice în laborator pentru toate tipurile de roci stâncoase şi pământuri pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale rocilor de fundare şi ale materialelor de construcţii;
 • Asistenţa tehnică geologică la solicitarea beneficiarului pentru obiectivele energetice existente şi cele în curs de realizare precum şi la lucrări hidrotehnice, de drumuri şi căi ferate (terasamente, îmbunătăţire condiţii de fundare prin urmărire a execuţiei şi verificarea realizării acestora);
 • Studii geologo-tehnice privind stabilitatea versanţilor şi a taluzelor (proiectarea soluţiilor de remediere).

 

Probe de Functionare

Realizarea testelor de performanta pentru  Centralele Hidroelectrice  din punct de vedere al respectarii cerintelor  Transelectrica:COD:TEL-07.V OS-DN/280 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj primar’’

Descriere servicii:

-realizarea testelor si a rapoartelor de conformitate cu prevederile procedurilor/ordinelor in vigoare aplicabile centralelor Hidroelectrice:

Lista verificari :

a.Plaja in care este active reglajul primar

b.Mobilizarea rezervei de reglaj primar

c.Timpul de mentinere a rezervei de reglaj primar mobilizate.

d.Statism

e.Insensibilitatea conform normelor UCTE;

f.Verificari privind functionarii de durata.

Realizarea testelor de performanta pentru  Centralele Hidroelectrice  din punct de vedere al respectarii cerintelor  Transelectrica:  COD:TEL-07.V OS-DN /190 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj secundar’’

Descriere servicii:

-realizarea testelor si a rapoartelor de conformitate cu prevederile procedurilor/ordinelor in vigoare aplicabile centralelor Hidroelectrice:

Lista verificari :

a.Schimb de informatii regulator central—centrala reglanta;

b.Verificarea benzii de reglaj;

c.Viteza mediede incarcare/descarcare a grupului in reglaj secundar

d.Timpul de raspuns la o variatie a ordinului de reglaj de 100 % ;

e.Timpul mort al reglajului secundar;

f.Banda maima in reglaj secundar

g.Insensibilitatea in putere;

h.Insensibilitatea in frecventa;

i.Statism in putere

j.Reglaj primar si secundar simultan.

Automatizari

 • Proiecte tehnice, specificaţii tehnice şi/sau caiete de saircini pentru modernizarea, reabilitarea sau retehnologizarea sistemelor tehnologice şi a echipamentelor de automatiare din centralele hidroelectrice.
 • Modernizări si reabilitări ale instalaţiilor de măsură, control, protecţie şi reglare automată pentru procese şi instalaţii energetice si pentru procese şi instalaţii industriale ;

Instalatii de automatizare de tip RAFP ( Regulator Automat Frecventa – Putere ).

Proiectare  si executie instalatii de tip automat programabil ce contine urmatoarele functionalitati:

Coordonarea permanentă şi sigură între platforma SCADA de la D.E.N. şi Unităţile Dispecerizabile (UD).

 • Semnalul de punct de funcţionare va respecta semnificaţia din Codul Comercial: Valoare curentă de putere netă.
 • Eliminarea ambiguitătilor în stabilirea punctelor de funcţionare la nivelul grupurilor .
 • Respectarea cerinţelor pieţei actuale de energie dar si a cerinţelor legate de trecerea la piaţa intraday.
 • O mai bună coordonare şi conducere eficientă a S.E.N., prin cunoaşterea simultană a cerinţelor şi a puterii produse de fiecare grup.
 • Menţinerea calificării pentru servicii de sistem a grupurilor generatoare a C.H.E. si implicit a veniturilor suplimentare obţinute prin funcţionarea în reglaj secundar.

Proiectare :

 • Specificatii de programare, reglare.
 • Proiect de cablare si conexiuni locale.
 • Programarea interfeţei cu operatorul.
 • Documentaţia de insoţire.
 • Descrierea sistemelor care se modifică.
 • Instrucţiuni de exploatare.
 • Lista pieselor de schimb recomandate.

Software :

 • Preluarea, prelucrarea si integrarea in programul care urmează a fi elaborat a semnalelor la funcţionarea cu transmiterea punctelor de funcţionare individuală pe grupuri.
 • Programarea a funcţiunilor pentru asigurarea reglajului secundar si terţiar şi a ecranelor de afişare a datelor curente de funcţionare.
 • Arhivarea şi stocarea mărimilor electrice (putere activă, putere reactivă, curenţi, tensiuni.)

CONDIŢII DE LIVRARE ŞI EXECUŢIE INSTALATIE RAFP :

 1. Configurare proiect tehnic  si DDE, lucrari de  ingineri (elaborare software de aplicatie pentru PLC si panoul operator.
 2. Achizitie echipamente montaj si dulap (mecanic si electric) verificari in laborator.
 3. Montaj in centrala, probe PIF  si probe de casa .
 4. Probe finale si actualizare proiect As-Built, instruire

 Echipamentele SC ISCE SA de tip RAFP asigura calificarea CHE pentru servicii de sistem in limita prevederilor :

 COD:TEL-07.V OS-DN/280 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj primar’’

 COD:TEL-07.V OS-DN /190 :’’Verificarea functionarii grupurilor hidroelectrice si Hidroelectrice in reglaj secundar’’

Lista proiecte similare

 • Asistenţă Tehnică Geologică la : C.H.E. Cerna Motru Tismana,  A.H.E. Bistra Poiana Mărului – Ruieni – Poiana Ruscă căderea Râul Alb, A.H.E. Surduc Siriu, A.H.E. Râul Mare Retezat, Amenajarea râului Crişul Repede, A.H.E. Sebeş Gâlceg şi Şugag pe sectorul Aleşd-Fughiu, A.H. Drăgan, A.H. Răstoliţa, A.H. Runcu Firiza, A.H.E. a râului Bistriţa pe sector Borca-Poiana Teiului, A.H.E. a râului Dâmboviţa pe sector Sătic-Dragoslavele, A.T. Măneciu – Vălenii de Munte, A.H.E. Cerna,  A.H. Olt pe sectorul Făgăraş-Hoghiz-Belareca baraj Cornereva, A.H.E. Baleia pentru alimentare cu apă de adaos a C.T.E. Paroşeni, A.H.E. Strei – C.H.E. Plopi, A.H.E. Lotru Ciunget
 • Asistenţă Tehnică Geologică permanentă pentru A.H.E. a râului JIU pe sector Livezeni-Bumbeşti
 • Asistenţă Tehnică Geologică permanentă pentru A.H.E. a râului JIU pe sector Cornetu-Avrig
 • Asistenţă Tehnică Geologică permanentă la AHE Bistra-Poiana Mărului-Ruieni-Poiana Ruscă, A.H.E. Cerna-Belareca
 • A.H.E. a râului Siret pe sector Cosmeşti Movileni. CHE Movileni. Asistenţă Tehnică Geologică la A.H.E. a râului Siret pe sector Cosmeşti Movileni
 • A.H.E. a râului JIU pe sector Valea Sadului-Vădeni. Asistenţă Tehnică Geologică la etanşarea în profunzime a DMS şi DMD de la CHE Curtişoara în anul 2005-2006 ;
 • Mărirea gradului de siguranţă a S.E.N. Porţile de Fier prin retehnologizarea staţiei 400 kV Cernavodă. Asistenţă Tehnică pentru avizarea terenului de fundare şi alte activităţi conexe.
 • Asistenţă Tehnică Geologică pentru L.E.A. 400 kV Oradea-Nadab-Bekescsaba.
 • Reglaj automat frecvenţă-putere la C.H.E. Lotru,
 • Reglaj automat frecvenţă-putere la C.H.E. Vidraru,
 • Reglaj automat frecvenţă-putere la C.H.E. Gâlceag;
 • Reglaj automat frecvenţă-putere la C.H.E. C.H.E. Şugag;
 • Studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi caiet de sarcini pentru amenajarea hidroenergetică Bumbeşti-Livezeni ;
 • Studiu de fezabilitate, pentru centrala hidroelectrica de pompaj Tarniţa-Lăpusteşti ;
 • Proiectarea structurii metalice a sălii cazanelor C.E.T. Brăila ;
 • Proiectarea structurii metalice a staţiei de concasare de la C.E.T. Timişoara ;
 • Proiectare structura metalică Coş de fum Oradea ;
 • Proiectare structura metalică a turnului de comanda Porţile de Fier

Diferentiatori

40

Ani de experienta

10

Centrale termoelectrice

15

Clienti multumiti

Clientii Nostri

Contacteaza-ne

Fie ca vrei sa afli informatii despre serviciile noastre, ai o provocare pentru noi sau vrei sa ne saluti.

Ne gasesti folosind una din metodele de contact de mai jos

Adresa

Str. Sf. Petru Tei nr. 53,
Sector 2, CP 023744,
Bucureşti, România

Informatii contact

Telefon: 0212116034

E-mail: andreiene@isce.ro

Fax: 004 0724580196

Mobil: 004 0724580196